hpfonds

HP Fonds er et obligationshus med hovedvægt på danske stats- og realkreditobligationer.

HP Fonds ønsker at tilbyde kunder et højkvalitetsprodukt med kunden i centrum. Vi lægger den tid og energi i, som det kræver at skabe højest muligt afkast med mindst mulig risiko.

Derfor er en væsentligt for os at have et tæt og tillidsfuldt samarbejde med vores investorer, hvor vi altid er tilgængelige for eventuelle spørgsmål eller generelle kommentarer om det danske obligationsmarked. Derfor bruger vi også relativ mange ressourcer på at udarbejde en månedlig rapportering til vores kunder, tilpasset netop deres krav og ønsker.

Investeringsfilosofi

Vi opfatter de lovgivnings- og samfundsmæssige rammer om dansk realkredit som så robuste at obligationer er blandt de sikreste investeringsaktiver i verden, og med forventning om at vores investorer har en lang investeringshorisont, med respekt for investeringshorisonten er det således kundens indstilling til renterisiko der gør om der vælges kort, mellem og lang obligationsbeholdning.

Likviditetsrisiko

Vi måler sædvanligvis ikke på likviditetsrisiko inden for danske realkreditobligationer. Alle danske realkreditobligationer betragtes som ultrasikre og under normale forhold vil langt de fleste obligationer kunne handles til værdier, der afspejler ydelsesrække og aktuel rentekurve.

Der har imidlertid i ly af reguleringer indsneget sig et likviditets - og dermed primært afkast - hierarki, som i det daglige marked ikke har væsentlig betydning, men under stressede forhold ville kunne medføre en præference for bestemte aktiver. 

Markedsvilkår er omskiftelige og ændringer i renteniveau ændrer likviditetsvilkår via ændrede udstedelsesmønstre og konverteringsforhold.

Vi ønsker ikke at betale en i nogle tilfælde væsentlig højere pris for likvide obligationer, da likviditeten typisk er væk, når der under unormale markedsforhold er mest brug derfor. En beholdning af illikvide obligationer giver over tid højere afkast end tilsvarende likvide obligationer.

Vi finder det meningsfuldt for en tidsubegrænset portefølje at udnytte det danske obligationsmarkeds bestand af stipuleret længere løbende obligationer med høje kuponer, som på grund af opsigelighed, risikomæssigt og formodentlig reelt, vil være korte betalingsrækker.

Strategi

På det danske marked med få mæglere, udstedere og væsentlige investorer er nærhed til markedet essentiel, da handelspris i relation til markedets aktuelle handelsspænd er af afgørende betydning.

HP Fonds har, modsat vores konkurrenter, obligationer som eneste aktivklasse. Det betyder en meget høj grad af fokusering og detaljeorientering, som muliggør bottom-up strategien, hvor obligationer i den daglige forvaltning udvælges meget selektivt.

Da vi er et relativt stort porteføljemanagementteam, har vi grundet en årelang erfaring både evnen og ressourcerne til grundigt at analysere og udvælge de obligationsserier, som giver det bedste afkast i forhold til risiko.

Selskabets AUM er ikke større end, at køb af selv mindre poster stadig har en effekt på porteføljerne efter allokering. Den lange track record underbygger, at såvel investeringsstrategien som dedikationen har bidraget til gode risikojusterede afkast efter omkostninger.

Vi er et mindre selskab med en flad struktur, der gør også beslutningsveje korte, og der er nem adgang til porteføljemanagere.  Vi er et uafhængigt selskab, som ikke er bundet til bestemte brokere, men fokuserer på transparens og lavest mulige indirekte handelsomkostninger.

... og ikke mindst investerer selskabet sammen med kunderne, idet selskabets egenkapital er placeret i HP Fonds’ egne produkter og selskabet har dermed selv ”hånden på kogepladen”.