hpfonds

Fondsmæglerselskabstilladelse

HP Fondsmæglerselskab A/S er godkendt og under tilsyn af Finanstilsynet og har registreringsnummer 8169. Selskabet har tilladelse til at udøve investeringsrådgivning, modtage og formidle ordrer på vegne af kunder samt udøve porteføljepleje for kunder med fuldmagtsaftale.

Endvidere er selskabet medlem af Den Danske Fondsmæglerforening og ankenævnet for fondsmæglerselskaber.

Redegørelser fra Finanstilsynet

Finanstilsynet var i juni 2016 på inspektion hos HP Fonds. Du kan downloade redegørelsen her.
Finanstilsynet foretog i sidste kvartal af 2020 en undersøgelse af HP Fonds' risikovurdering på hvidvaskområde. Du kan læse redegørelsen her og opfølgningsbrev fra Finanstilsynet her.
I november 2021 foretog finanstilsynet hvidvask inspektion hos HP Fonds, og redegørelsen kan læses her.

Know Your Costumer

HP Fonds ønsker på alle måder at være med til at forhindre hvidvask og finansiering af terrorisme samt overholde gældende lovgivning på området. Som kunde i HP Fondsmæglerselskab A/S har vi derfor brug for en række oplysninger fra dig før vi må gennemføre værdipapirtransaktioner.

ESG og Ansvarlige investeringer

HP Fonds har fokus på selskabets sociale ansvar. HP Fonds er underskriver af UN PRI og UN Global Compact. I forbindelse med investering sikrer selskabet, at disse overholder og efterlever en række internationale standarder og retningslinjer inden for miljø, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, god virksomhedsledelse og antikorruption, også kendt som ESG-forhold.

HP Fonds skal som led i sin investeringsrådgivning sikre, at investeringerne efterlever selskabets krav til ansvarlig investering som vedtaget i selskabets politik for ansvarlige investeringer.

Læs mere om vores ESG-tilgang her og vores politik for ansvarlige investeringer her.

Politik for interessekonflikter

For at beskytte vores kunders interesse har vi indrettet os således, at risikoen for interessekonflikter er reduceret mest muligt. Vi har udarbejdet en politik for håndtering af interessekonflikter der efter anmodning kan udleveres til vores kunder.

Politik for persondatabeskyttelse

Databeskyttelse har høj prioritet hos HP Fonds, og vi ønsker åbenhed og transparens om, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Vi har derfor udarbejdet en politik for persondatabeskyttelse, der forklarer, hvordan selskabet behandler dine personoplysninger. Læs vores politik her. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger kontakt venligst Henrik Fournais som er selskabets dataansvarlige.

Ordreudførelsespolitik

Når HP Fonds udfører en kundes fondsordre sker det, hvis ikke andet er aftalt med kunden, altid i overensstemmelse med selskabets ordreudførelsespolitik. Når HP Fonds udfører eller videresender fondsordrer, vil selskabet altid søge det efter omstændighederne bedst mulige resultat for kunden, idet der tages hensyn til pris, omkostninger, hurtighed, gennemførelse- og afregningssandsynlighed, omfang, art og andre forhold, der er relevante for udførelsen af ordren (best execution). Læs hele vores ordreudførelsespolitik her.

Find derudover seneste best execution rapport her

Lønpolitik

I henhold til lovgivningen har bestyrelsen fastlagt en lønpolitik for selskabet. Lønpolitikken er udarbejdet under hensyntagen til selskabets størrelse og organisation, samt omfanget og kompleksiteten af selskabets aktiviteter og godkendes af generalforsamlingen.

Lønpolitikken regulerer løn, tildeling af variabel løn, pensionspolitik samt fratrædelsesgodtgørelser for direktion, bestyrelse og væsentlige risikotagere. Lønpolitikken indeholder herudover identifikation af ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på selskabets risikoprofil. Formålet med lønpolitikken er at fremme en sund og effektiv risikostyring, og lønpolitikken tilskynder ikke til overdreven risikotagning, da den er udarbejdet i overensstemmelse med selskabets forretningsstrategi, ESG-værdier og langsigtede mål, herunder en holdbar forretningsmodel. Der er dog ikke direkte og nøgletalsbaseret sammenhæng mellem en variabel aflønning og modtagers bidrag til integration og håndtering af bæredygtighedsrisici i investeringsprocessen.

Bestyrelsen gennemgår lønpolitikken med regelmæssige mellemrum, dog mindst en gang årligt, med henblik på at tilpasse lønpolitikken til selskabets udvikling. Bestyrelsen har i lønpolitikken fastlagt procedurer, der sikrer, at der årligt foretages kontrol og rapportering af, at lønpolitikken overholdes. Lønpolitikken kan findes her.

I henhold til Forordning (EU) 2019/2033 om tilsynsmæssige krav til investeringsselskaber og §107 i Lov om Fondsmæglerselskaber har HP Fondsmæglerselskab A/S udarbejdet vederlagsrapport. Vederlagsrapporten for 2023 kan findes her.

Mangfoldighed i bestyrelsen

HP Fonds har udarbejdet en politik for mangfoldighed i bestyrelsen.
Læs selskabets politik for mangfoldighed i bestyrelsen her.

Selskabets advokat

Advokatfirmaet Gregers R Lauridsen
Amagertorv 11
1160 København

Selskabets revisor

Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Knud Højgaards Vej 9
2860 Søborg
CVR-nr.: 32 89 54 68

Klager

I henhold til dansk finansiel lovgivning skal det oplyses, at klager skal stiles til:

HP Fondsmæglerselskab A/S
Administrerende direktør Henrik Fournais
Kronprinsessegade 18, 1
1306 København K

Mail til klageansvarlig