Produkter

HP Fondsmæglerselskab A/S tilbyder to typer forvaltning - traditionel obligationsforvaltning og gearet obligationsforvaltning. I begge tilfælde er investeringsuniverset danske stats- og realkreditobligationer denomineret i danske kroner.
 

Traditionel forvaltning

Obligationsforvaltning, enten som store individuelle mandater eller afdelinger i Investeringsforeningen HP Invest og Kapitalforeningen Investin. Her er afkastet relativt, hvilket vil sige, at det sammenholdes med et benchmark. Her sigtes der mod at levere et afkast, der minimum er 1% større end benchmark med tilsvarende risiko.
 

Gearet forvaltning

Gearet obligationsforvaltning i Kapitalforeningen HP Hedge for absolut professionelle investorer. Her kan egenkapitalen geares op til 10 gange, men ligger typisk med en gearing på 4-7.
 

Individuelle Mandater

Individuelle mandater er forbeholdt investorer med meget stor formue og ganske særlige behov.

Forud for etablering af en individuel forvaltningsaftale indgås en trepartsaftale mellem kunde, kundes bankforbindelse og HP Fonds. Dette medfører, at HP Fonds får handelsfuldmagt til depotet og at HP Fonds derfor kan handle direkte med kundes bank/depot. 
I samarbejde med kunde fastsættes et varigheds/løbetidsinterval for beholdningen og der vælges et passende benchmark samt øvrige investeringskriterier. Når varighed og benchmark er på plads, tager vi udgangspunkt i vore forventninger og anlægger porteføljen. Investor kan naturligvis undervejs fordre porteføljens varighedsmål ændret.  
Investeringsstrategi sker i tæt samarbejde med kunde, således at den afspejler kundens risikoprofil.
 

Investeringsforeningen HP Invest

31. december 2007 etableredes Investeringsforeningen HP Invest. Foreningen er omfattet af de regler, der gælder for investeringsforeninger generelt samt de af foreningens bestyrelse vedtagne krav. Foreningens afdelinger er alle noteret på Nasdaq Copenhagen A/S, hvilket betyder, at beviser kan handles alle børsdage. Kurs og indre værdi kan følges på foreningens hjemmeside www.hpinvest.dk .
 
Investeringsforeningen HP Invest administreres af Nykredit Portefølje Administration A/S og Nykredit Bank A/S er depotselskab.
 
Som medlem af en investeringsforening opnår man fuld spredning på sin portefølje uden at skulle bogføre alle de underliggende transaktioner. Der skal ikke tages stilling til geninvestering af udtræk og rentekuponer og den aktuelle kurs udtrykker beholdningens værdi. Se IFB's "Hvorfor investere gennem fonde", der kort beskriver fordele ved at investere i investeringsforeninger.
Investeringsforeningen HP Invest er godkendt, registreret og under tilsyn af Finanstilsynet .
 
Investeringsuniverset for alle HP Invests afdelinger er ens: danske stats- og realkreditobligationer samt obligationer garanteret af den danske stat eller anden regional myndighed.
 
Investeringsforeningen har følgende børsnoteredeafdelinger:
 
HP Invest Korte Danske Obligationer KL A
Afdelingen, der er udloddende, henvender sig til investorer, der har en kort investeringshorisont, dog min. 1 år, eller som søger investeringer med lav risiko.
Benchmark 35% Nordea Government CM 2Y og 65% Nordea Mortgage CM 3Y.
 
HP Invest Lange Danske Obligationer KL A
Afdelingen er udloddende og målrettet mod investorer, der søger mellemlang renterisiko i obligationssegmentet med en varighed på minimum 4 år. Investeringshorisont for investor bør minimum være 2 til 3 år. 
Benchmark 35% Nordea Government CM 5Y og 65% Nordea Mortgage CM 7Y
 
HP Invest Danske Obligationer Akkumulerende KL A
Afdelingen er akkumulerende og udbetaler derfor ikke udbytte. Renterisikoen er kort til mellemlang, og varigheden må ikke overstige 5 år. Egnet til en defensiv placering på minimum 1-2 år.
Benchmark 35% Nordea Government CM 3Y og 65% Nordea Mortgage CM 3Y
 
Derudover har foreningen andelsklasser under HP Korte Danske Obligationer, HP Lange Danske Obligationer og HP Danske Obligationer Akk der ikke er børsnoteret. Disse andelsklasser henvender sig udelukkende til samarbejdspartnernes kunder med fuldmagter og pengeinstitutters egenbeholdning og HP Fonds egne kunder.
 
På nedenstående link kan du læse mere om de respektive afdelinger samt se deres historiske udvikling.

HP Engros Korte Danske Obligationer (kapitalforening)

HP Engros, Korte Danske Obligationer er for den forsigtige professionelle investor, der ønsker et sikkert og godt alternativ til kontant indskud eller individuel investering i kortløbende danske obligationer. HP Engros - Korte Danske Obligationer investerer i obligationer udstedt i danske kroner af den danske stat og danske realkreditinstitutter samt obligationer med tilsvarende sikkerhed. Der investeres både i kort– og langtløbende obligationer, men således at den gennemsnitlige korrigerede varighed er under 3 år. Afdelingen investerer ikke i erhvervsobligationer, præmieobligationer eller konvertible obligationer.
 
HP Korte Engros er en afdeling stiftet i Kapitalforeningen Investin. Investeringsrammer og univers er identisk med HP Invest Korte Danske Obligationer. Det tilstræbes, at porteføljens indhold for minimum 75% af værdien afspejler beholdningen i HP Invest Korte Danske Obligationer med respekt for tids-og beløbsmæssige forskelle i emissioner og indløsninger. Endvidere er HP Engros ikke udbyttebetalende.
 
Produktet er forbeholdt professionelle kunder og kan ikke sælges til private.  
 
HP Engros Korte Danske Obligationer administreres af Nykredit Portefølje Administration A/S, som er under tilsyn af Finanstilsynet, og Nykredit Bank A/S er depotselskab.
 
Afdelingen rates af Morningstar .
 
Kontakt HP Fonds for yderligere information. 
 

Kapitalforeningen HP Hedge

Kapitalforeningen HP Hedge blev stiftet i 2007 og er etableret som et investeringsprodukt til professionelle investorer i markedet for danske realkredit- og statsobligationer. Foreningen har i øjeblikket to afdeling, HP Hedge Danske Obligationer og HP Hedge Danske Obligationer SEK KL. HP Hedge Danske Obligationer SEK KL skal investere mindst 85% i HP Hedge Danske Obligationer, og er således en subfund til HP Hedge Danske Obligationer.
 
Afdelingerne Kapitalforeningen HP Hedge søger absolut afkast, således at målet er et positivt afkast, uanset hvordan markedet bevæger sig.   
 
Afdelingen HP Hedge Danske Obligationer har mulighed for at geare porteføljen op til 10 gange målt på egenkapitalen, men har typisk en gearing på 4-7.
 
Afdelingerne i Kapitalforeningen HP Hedge er med sine porteføljeegenskaber et komplekst produkt, der henvender sig til professionelle investorer med en lang investeringshorisont samt en høj risikovillighed. Idet afdelingen HP Hedge Danske Obligationer anvender lånekapital til gearing samt futures, renteswaps og andre finansielle instrumenter tilrådes kun investering i foreningen efter forudgående rådgivning samt en grundig gennemgang af gældende prospekt.
 
Afdelingerne er klassificeret rød i henhold til bekendtgørelse om mærkning af Investeringsprodukter. Rød klassificering gælder Investeringsprodukter, hvor der er mulighed for at tabe mere end indskuddet ved investeringen eller ved investeringsprodukter, som er vanskelige at gennemskue. Produkter i rød kategori er eksempelvis hedgefonde, optioner, futures, swaps og terminsforretninger.
 
Investering i afdelingen kan ikke medføre tab større end den investerede kapital.
 
Afdelingerne i Kapitalforeningen HP Hedge er ikke børsnoterede.
 
Emission sker alene sidste bankdag i hver måned ved henvendelse til HP Fonds.
 
Indløsning foregår ligeledes sidste bankdag i måneden og skal meddeles HP Fonds senest fem bankdage inden.
 
Indre værdi opgøres ugentligt på fredagens lukkepriser og offentliggøres den efterfølgende mandag på foreningens hjemmeside.På nedenstående link kan du læse mere om den historiske udvikling i afdelingen HP Hedge Danske Obligationer .
 
Kapitalforeningen HP administreres af Nykredit Portefølje Administration A/S, som er undet tilsyn af Finanstilsynet . Nordea Bank A/S er depotselskab.
 
 
 
Print Ansvarsfraskrivning