Investering

Investeringsunivers

Vort investeringsunivers består af danske stats- og realkreditobligationer, Danmarks Skibskredit, samt obligationer udstedt eller garanteret af den danske stat eller regional myndighed (Ørestad, Storebælt etc.). Udstedelser i DKK af svenske Kommuninvest samt finske MuniFin, der er helt at sidestille med danske KommuneKredit, kan indgå i udvalgte porteføljer.
 
For hele investeringsuniverset gælder det, at obligationerne er optaget til notering på Nasdaq OMX (Københavns Fondsbørs).
 
For at eliminere valutarisiko vælger vi kun at investere i obligationer udstedt i danske kroner. 
 
Der investeres gerne i sjældne og mindre likvide obligationsserier, hvis de giver et merafkast til de mere likvide obligationer.
 
Det danske obligationsmarked er gennem den seneste årrække påvirket af en række faktorer, der hver for sig bidrager til at reducere likviditeten på markedet. Realkreditinstitutterne har produktudviklet, og realkreditmarkedet er gået fra stort set alene at bestå af annuitetslån med forskellige løbetider til at indeholde indeksobligationer, variabelt forrentede obligationer (med og uden renteloft og forskellige referencerenter) og ikke mindst de mange stående lån, der er udstedt på baggrund af flekslånsmodellen. 
 
I handelsleddet er der over årene sket en reduktion fra 20-30 aktivt prissættende enheder til nu en håndfuld. Denne koncentration er sket i takt med en lignende på investorsiden, hvor antallet af agenter gennem fusioner og overtagelser er faldet markant. Herudover virker regulatoriske ændringer, herunder den facitlisteegenskab ratingbureauer tillægges, begrænsende på deltageres investeringsmuligheder.
 

Investeringsfilosofi 

Sjældne og mindre likvide obligationer giver over tid et merafkast i forhold til likvide obligationer.
 
I takt med at kompleksiteten er steget og gennemsigtigheden er faldet på det danske obligationsmarked gennem de sidste 5-10 år, er en meget stor del af obligationsserierne på Nasdaq OMX at betragte som mindre likvide.
 
I forbindelse med markedstransaktioner handles mindre likvide obligationer ofte til attraktive priser.  Udnyttelse heraf kræver overblik over markedet og nærhed til markedspladsen.
 
”Køb og hold”-strategier reducerer transaktionsomkostningerne og forbedrer mulighederne for langsigtet performance.
En portefølje af illikvide obligationer kan for den enkelte investor være mere likvid end de enkelte papirer hver for sig. Sondringen mellem likvide og illikvide obligationer er traditionelt set baseret på størrelsen af forskellen mellem markedets bud- og udbudskurser. For at kunne betegnes som likvide, skal denne forskel være relativt lille og der skal kunne handles ikke uvæsentlige beløb på kurserne. 
 
 
For obligationer med større handelsspænd vil markedspriserne den enkelte dag spænde fra meget billige for nogle obligationer til dyre for andre. Det vil i praksis altid være muligt i en større portefølje at sælge poster til for sælger fornuftige kurser, til imødegåelse af et givent likviditetsbehov.
Der vil dog altid være 25-35% likvide obligationer i en portefølje, således at indløsninger/opsigelser eller eventuel strategiskift kan effektueres umiddelbart.
 
 
Vi har historisk investeret en mindre del af de midler, vi forvalter i strukturerede obligationer udstedt af KommuneKredit, Kommuninvest (Sverige) og MuniFin (Finland). Disse købes i det sekundære marked og hvor optionen til det underliggende aktiv er så langt "out of money", at obligationerne handles efter en ren  nulkuponrente-værdi.
 
Derudover har vi en lang erfaring i handel med højtforrentede obligationer, der er et segment, som historisk har givet meget tilfredsstillende merafkast i forhold til varighedsækvivalente alternativer.
 

Investeringsproces

Udgangspunktet er ”køb og hold”.
Identifikation af investeringscases baseres på markedsnærhed og et bredt handelsnetværk, hvor interessante handelsmuligheder præsenteres for HP Fonds af samarbejdspartnere.
Priser vurderes efter en "fair value"-betragtning baseret på merrente til statsobligationskurve og swapkurve samt ud fra markedserfaring.
 
Porteføljekonstruktion baseres på 3 faktorer:
  • Fastholdelse af varighed - store varighedssatsninger tages ikke
  • Likviditet
  • Investering primært i realkreditobligationer
Print Ansvarsfraskrivning